Cung cấp Hợp đồng cho Nga và tiếng ngaHợp đồng này, mà đi trong một tiếng nga và dạng được sử dụng để thiết lập lâu dài thỏa thuận giữa một nhà sản xuất nga (mà gọi là nhà Cung cấp) và nước ngoài của nó khách hàng (Mua) để cung cấp sản phẩm ở trước-đặt giá.

Hợp đồng là thích nghi với việc sử dụng thương mại và thực hành của các trường nga, và những đặc tính của Nga buôn luật.

Một hướng dẫn trong tiếng anh trên Đàm phán hợp Đồng ở Nga là cung cấp các hợp đồng