Điều. Chấm dứt giám hộ và ủy thác — Bắt đầu từ một Doanh nghiệp ở NgaBằng cách nhấn nút ‘bố’, bạn đồng ý với việc xử lý cá nhân dữ liệu và đồng ý c trang web của chính sách

hợp đồng cho — năm