Loại pháp nhân ở Nga — Luật pháp ngaLLC được thành lập bởi một hoặc vài người (hợp pháp các tổ chức và cá nhân) của nó vốn là chia có sự tham gia vào cổ, và LLC người tham gia được không chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ của công ty và chịu nguy cơ thất đến mức độ của sự đóng góp của họ.

Trong một cổ phiếu đang phân phối chỉ trong số người sáng lập của nó hay cách khác định trước nhóm người. Một công ty đóng cửa có phải để tiến hành một đóng cửa đăng ký để cổ phần của mình, trong khi các cổ đông của một công ty đóng cửa có một chặn trước quyền mua bán cổ phiếu của công ty khác cổ đông.

Số của cổ đông của công ty không được vượt quá

Mở một công ty có quyền tiến hành mở đăng ký vào cổ phiếu của nó trong một nhóm không giới hạn của người, và đóng cửa đăng ký (giới hạn định trước nhóm người), nếu có cơ hội để tiến hành một đóng cửa đăng ký là không phải là giới hạn bởi lệ của công ty, hoặc hành vi pháp lý. Cổ không có một chặn trước quyền mua bán cổ phiếu của các cổ đông của các công ty.

Số lượng đông được không giới hạn