Mẫu của hợp Đồngcho cụm từ từ, như là đại diện, (sau đây được gọi là ‘Thầu’), một tay, và (tên đầy đủ của những người lớn ký kết Hợp đồng của mình, tên thật của cô, hoặc tên đầy đủ của cha mẹ (người đại diện hợp pháp) của nhỏ người, hay tên của các tổ chức nhân, kể cả tên đầy đủ của các người hành động trên danh nghĩa của một pháp nhân, các tài liệu quản lý của nó hoạt động) (sau đây được gọi là ‘Thầu’) và Các nhà Thầu sẽ cung cấp, và các Khách hàng sẽ thanh toán cho những người tiêu Dùng của trải qua nền giáo dục như sau: (được xác định: mức độ của sự giáo dục, cơ bản và bổ sung chương trình đào tạo, các loại dịch vụ giáo dục, các hình thức hiện của chương trình học) Danh dự kiến thời hạn để hoàn thành giáo dục trong chương trình này phù hợp với trạng thái giáo dục chuẩn bị. Sau khi hoàn thành bởi những người tiêu Dùng của các khóa học và sự ra đi của các cuối cùng chứng sau đây sẽ được cấp sung: một số thành phần của chương trình đã được làm chủ, trong trường hợp của trục xuất những người tiêu Dùng từ cơ sở giáo dục trước khi việc hoàn thành việc nghiên cứu đầy đủ. Các nhà Thầu sẽ được quyền để thực hiện quá trình giáo dục trên riêng của mình, để lựa chọn các hệ thống của dấu, các hình thức, thủ tục và khoảng giữa tạm thời chứng của các người tiêu Dùng, để cung cấp ưu đãi và xử phạt trong giới hạn dự kiến của lệ của các nhà Thầu, và cũng có thể phù hợp với địa phương pháp lý hành vi của các nhà Thầu. Khách hàng sẽ được quyền để yêu cầu rằng các nhà Thầu cung cấp thông tin về tổ chức và quay trở lại-vấn đề liên quan đến thực hiện đúng những dịch vụ dự kiến của một Phần của Hợp đồng. Khách hàng sẽ được nhận được thông tin về những người tiêu Dùng của tiến hành vi, thái độ để nghiên cứu như một toàn và để cụ thể chương trình các đối tượng nhận được đầy đủ thông tin đáng tin cậy vào sự đánh giá của mình kiến thức của mình, khả năng và kỹ năng, cũng như tiêu chí như một đánh giá sử dụng các nhà Thầu là tài sản như là có thể được yêu cầu cho các căn cứ của quá trình giáo dục trong các nghiên cứu được liệt kê trong lịch sử dụng giáo dục bổ sung dịch vụ cung cấp bởi các nhà Thầu nhưng không được tích hợp trong chương trình, theo một hợp đồng riêng kết luận. Để có một người tiêu Dùng người phù hợp với các nhận điều kiện được thành lập bởi những điều lệ địa phương khác và hành vi quy định của nhà Thầu ghi danh trong các tổ chức. Để sắp xếp và đảm bảo thích hợp cung cấp dịch vụ xác định trong một Phần của Hợp đồng. Các dịch vụ giáo dục sẽ được cung cấp phù hợp với (nước giáo dục chuẩn (được xác định: các chi tiết của các tài liệu) và hoặc nghiên cứu thời gian biểu, lịch hàng năm nghiên cứu thời gian và các lớp học thời gian biểu, cũng như các địa phương hành vi quy định xây dựng bởi các nhà Thầu). Để bày sự tôn trọng cho người tiêu Dùng như một người, tránh các vật lý, và bạo lực tâm lý, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường, đạo đức, lý và tâm lý sức khỏe, cảm xúc hạnh phúc của người tiêu Dùng với do liên quan đến việc cá nhân tính năng cá nhân của chúng. Để dành một chỗ cho những người tiêu Dùng, nếu ông cô ấy bỏ lỡ lớp học cho hợp lệ lý do (đối với do để thanh toán cho vụ như dự tính trong một Phần của Hợp đồng). Để bổ sung giáo dục liệu nghiên cứu trong suốt thời hạn của các người tiêu Dùng, không có lý do hợp lệ, trong phạm vi của dịch vụ cung cấp dưới một Phần của Hợp đồng. Để cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết trong khi những người tiêu Dùng được đăng ký tham gia trong các cơ sở giáo dục và trong cuộc nghiên cứu của mình. Hiển thị tôn trọng để các khoa học kỹ thuật-kỹ thuật, hành lý, trợ giáo dục nhân viên, cũng như các nhân viên khác của các nhà Thầu. Để quan sát các quy định của lệ của các nhà Thầu sinh viên sổ tay của địa phương khác và hành vi pháp lý, để quan sát nghiên cứu kỷ luật và các quy tắc chung của hành vi, đặc biệt, để thể hiện sự tôn trọng để các khoa học kỹ thuật-kỹ thuật, hành lý, trợ giáo dục nhân viên, cũng như các nhân viên khác của các nhà Thầu, và để khác học sinh để tránh vi phạm của danh dự, nhân phẩm. Khách hàng phải trả cho sự phục vụ dự kiến của hiện tại, Hợp đồng trong số rắc rối. Thanh toán sẽ được thực hiện tại mới nhất về tiền mặt, không tiền mặt thủ tục vào các nhà Thầu tài khoản ngân hàng của (những từ thích hợp để được gạch dưới). Thanh toán cho vụ sẽ được thừa nhận bởi các nhà Thầu bằng cách phát hành một, để xác nhận rằng đã thanh toán tiền của Khách hàng. Các thanh toán cho vụ xác định trong hiện tại phần có thể được thay đổi bởi thỏa thuận của hai bên, với một phụ lục hiện Hợp đồng được rút ra. Các điều khoản trên đó hiện Hợp đồng là kết thúc có thể thay đổi bằng cách thoả thuận của hai bên hoặc ở phù hợp với các quy luật của Liên bang nga. Các Khách hàng được quyền từ chối để thực hiện theo Hợp đồng với điều kiện là các chi phí thực sự phát sinh bởi các nhà Thầu được trả tiền cho. Người tiêu Dùng là quyền để hủy bỏ hiện tại Hợp đồng bất cứ lúc nào chỉ với một văn bản đồng ý của Khách hàng vào tình trạng mà các chi phí thực sự phát sinh bởi các nhà Thầu được trả tiền cho các Khách hàng. Các nhà Thầu có quyền từ chối để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng chỉ với điều kiện là Khách hàng của thiệt hại được bồi thường đầy đủ. Trong các sự kiện của hai bên’ vỡ hoặc không đúng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, họ sẽ chịu trách nhiệm theo Luật Dân sự của Liên bang nga, luật liên bang, Luật của Liên bang nga trên bảo Vệ người Tiêu dùng Quyền và quản lý khác hành vi pháp lý. Hợp đồng hiện tại có hiệu lực như của ngày khi nó là kết luận của các bên và nó sẽ vẫn còn có hiệu lực đến. Giấy chứng Nhận nhà Nước sẽ được chỉ ra nếu cơ sở giáo dục đã trôi qua chứng tuân thủ luật pháp của Liên bang nga. Nếu các Hợp đồng đã được ký bởi người đứng đầu của một chi nhánh, phó trưởng của một pháp luật người hay cách khác, chính thức của một pháp người một dấu hiệu khác được thể hiện của những tài liệu quản của mình phạm vi quyền hạn như liên quan đến việc ký kết hợp đồng cho việc cung cấp dịch vụ cho một chi phí (lệnh, chỉ thị, quyền lực của luật sư), và cũng là ngày và đăng ký số tài liệu. Nếu Khách hàng trong sự tôn trọng của dịch vụ giáo dục là một người công dân ai trả tiền cho ông ấy nghiên cứu về ông của mình, một song phương hợp đồng sẽ được kết luận.

hai và. ba Phần hai của nói hợp đồng sẽ được kết hợp với nhau, Mục, năm, cũng sẽ được đặt cùng nhau.

Đoạn hai sẽ được xóa khỏi Mục

Những chi tiết, như một Khách hàng là đúng, có thể là bao gồm trong những văn bản Hợp đồng nếu một ba bên hợp đồng là kết luận. Một chi phí-ước trở thành một phần của Hợp đồng có thể được lập đối với các điều khoản của sự phục vụ giáo dục định trong hiện Hợp đồng. Những Hợp đồng sẽ được rút ra trong bản sao nếu các Khách hàng và nhà Thầu là một và cùng một người, và nếu các Khách hàng là một đại diện pháp lý của các nhà Thầu. Nếu Khách hàng là những người tiêu Dùng của cha mẹ (người đại diện hợp pháp) của mình (cha là người đại diện hợp pháp) họ, tên, địa chỉ nhà, hộ chiếu chi tiết sẽ được chỉ định. Nếu Khách hàng là một tổ chức, tổ chức, nhân, nghĩa là nếu một ba bên hợp đồng được thực hiện, thì tổ chức này là của tổ chức nhân tên đầy đủ của pháp luật địa chỉ và chi tiết ngân hàng sẽ được chỉ định nga Viện Nghiên cứu Cao cấp Nhân và công Nghệ thông báo các cuộc thi tài trợ cho nghiên cứu khoa học ở học — nước Ngoài của cuốn Sách tham Khảo về Chuyên môn (với Mã và bằng cấp) của Sau Trung học để Áp dụng cho ở Nga