Miễn thuế mua sắm ở NgaAi sẽ nhận Thuế miễn Phí mua Sắm

Hàng hóa phải được xuất khỏi lãnh thổ của Liên bang nga để bên ngoài lãnh thổ của Lai Kinh tế Liên bang trong vòng ba tháng kể từ ngày mua

Quan trọng quy tắc cho Miễn Thuế Mẫu Nhớ, để yêu cầu hoàn THUẾ, Miễn Thuế Thức phải được xác nhận bởi nga Hải quan