Nga, Luật gia Đình và Ly dị

Chỉ phát hành: bản dịch tiếng nga của Thực tế Sổ tay về các Hoạt động của Ước Hague mười chín tháng mười năm trên Thẩm quyền, Luật pháp, sự công Nhận thực Thi pháp luật và sự hợp Tác trong sự tôn Trọng của Trách nhiệm của Cha mẹ và các biện Pháp để bảo Vệ trẻ Em