tài sản thành phố — bản dịch tiếng nga — luật Sư ngagiải quyết loại đơn vị thành phố với tự chọn địa phương đã không tính năng cần thiết của thành phố thực thể, cụ thể là ngân sách địa phương