Tặng một căn hộ với một tương đối: một món quà thuếMột nét đặc trưng của món quà giao dịch là hoàn cảnh mà thực tế của tặng trên một vô cớ sở gần như là không thể phủ nhận. Luật thiết lập ủy nhiệm vụ của các người có năng khiếu để trả tiền thuế thu nhập trong hình thức của tài sản thực hiện. Chỉ là ngoại lệ tặng của một căn hộ với một tương đối. Thuế trong trường hợp này có được trả tiền hay không. Nó phụ thuộc vào độ quan hệ họ hàng của các bên thỏa thuận. Có giới hạn độ tuổi và tình trạng của các nhà tài trợ trong khả năng này, trẻ em dưới mười bốn (hay của họ, người giám hộ) và chính thức được công nhận là không đủ năng lực công dân không thể hành động. Món quà hợp đồng nhưng không cung cấp cho hành động của các nhà tài trợ. Có phải là không có việc cung cấp cho bất kỳ phản nghĩa vụ. Ví dụ, một nhà tài trợ tại thời điểm kết thúc hợp đồng không thể áp dụng các điều kiện trên sử dụng một căn hộ cùng với người thực hiện, thậm chí nếu cả hai bên đều liên quan. Vì vậy, nó là điều không thể để mất một bước quan trọng như tặng nhà. Nhận được món quà cho các quyền sở hữu duy nhất, bố và sử dụng tài sản ghi trong hiến người, vì một tài sản không thể chia ngay cả sau khi ly hôn. Có tìm thấy dấu hiệu phổ biến của thỏa thuận như vậy, chúng ta hãy trở về các hiện tượng cho một căn hộ với một tương đối. Thuế giá trị của nhà không được thanh toán bởi các nhà tài trợ, kể từ khi ông không nhận được nhập từ các giao dịch.

Nhưng tương đối đã nhận được sự tài sản như một món quà có đúng không để trả tiền thuế nếu ông là một người thân, tức là quyền miễn thuế phải được xác nhận bởi các tài liệu xác nhận các gia đình mối quan hệ gia đình của cả hai bên thỏa thuận, ví dụ, một cuộc hôn nhân hay giấy khai sinh, tất cả các loại quyết định tư pháp. Trong mọi trường hợp khác trong những thiết kế của thỏa thuận như vậy, như là món quà của một căn hộ với một tương đối, thuế được trả tiền. Luật cung cấp cho sự xuất hiện của thuế nếu các khiếu là một người họ hàng xa của các nhà tài trợ, một người ngoài hoặc không tài liệu sự tồn tại của mối quan hệ gia đình. Vì vậy, các thu nhập của một cá nhân dạng của nhận được món quà là chủ đề cá nhân thuế thu nhập. Nó đề cập đến những món quà của một căn hộ với một tương đối. Thuế trên cơ sở chung nên được trả tiền bởi một người họ hàng xa, và thiếu tài chính có nghĩa là không được coi như là một lý do cho việc có thể không thanh toán của các tính toán cá nhân thuế thu nhập. Lấy một món quà như một món quà, phải gánh chịu thực hiện một nhiệm vụ phải trả tiền thuế. Địa vị xã hội hoặc tuổi của chủ nhà là một món quà không được xem. Thuế trên món quà được trả bằng tất cả các loại: hưu, người tàn tật nhỏ, trẻ em, người mà cha mẹ hay làm người giám hộ nó.

Đặt tiền thuế là dễ dàng

Khi tặng của một căn hộ với một tương đối được thực hiện, các cơ sở thuế là định nghĩa là giá trị của một theo các nhà địa chính. Như một quy luật, Rochester là thông báo cho cơ quan chức cán bộ thuế cho tất cả các giao dịch bất động sản, nhưng thông tin về chuyển nhượng bất động sản là thường chưa sẵn sàng cho họ. Vì vậy, tốt hơn là cung cấp thông tin này chính mình. Thậm chí nếu món quà của căn hộ cho một tương đối được đăng ký, nó không cần thiết phải tính toán và trả tiền thuế, nó vẫn còn cần thiết để đưa các VÂY trong thông báo. Ví dụ, nếu căn hộ đã sở hữu ít hơn ba năm trước khi hiến, sau đó kiểm tra nên được thông báo trước khi tháng tư. Trong trường hợp này, nó là cần thiết để gửi một bản tuyên bố không, mà sửa chữa những thiếu thu nhập và nghĩa vụ phải trả tiền thuế thu nhập cá nhân. Bố phải được gắn tương ứng tài liệu xác nhận các thủ tục của hiến. Các làm, người không phải là một người thân và có nghĩa vụ phải trả thuế, hình thức một tuyên bố trong đó, tiền thuế được tính. Nó cũng phải được trình kiểm Tra Thuế cho đến ngày ba mươi năm, mà đã xảy ra trong khoảng thời gian mà giao dịch xảy ra. -Khoảng cách người thân, những người có nghĩa vụ phải trả tiền thuế trên chung căn cứ phải tuyên bố các thu nhập nhận theo bất động sản hiến hợp đồng. Quà tặng của một căn hộ với một tương đối, thuế.), đó cần được tính toán và trả — tất cả điều này được phản ánh trong các tờ khai -NDFL. Tài liệu này trên KIP được cải thiện, bao gồm mười chín bảng và được áp dụng từ năm. Trước khi có thời gian, một dạng phát triển trên hai mươi ba trang đã áp dụng, và các món quà cho tương đối đã chính thức. Thuế của đã được tính toán và phản ánh trong mẫu này. Các tính toán và kích thước của tỷ lệ không thay đổi trong một thời gian. Tính thuế phải được trả trước ngày next năm sau khi kiểm tra các chi tiết của các khoản Thuế kiểm Tra ở chỗ đăng ký. Ví dụ, thuế cho món quà trong, một căn hộ, phải được trả trước khi ngày tháng bảy năm. Luật thiết lập các nghĩa vụ để thấy một tuyên bố (bao gồm cả ‘không’) trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí nếu thuế là không phải trả. Vì vậy, nếu các tài liệu không được gửi trong thời gian quy định, người nộp tiền mặt tốt của ngàn rúp. Nếu tờ khai thuế là không nộp Thuế thanh Tra và thanh toán được không thực hiện, các hình phạt đang tăng lên, lên tới năm số tiền nợ cho mỗi tháng quá hạn thanh toán, Có thể bắt đầu từ. Nhưng hình phạt không thể vượt quá ba mươi của nợ. Điều quan trọng là phải biết rằng nếu nộp trước khi các thông báo từ Thuế thanh Tra tìm thấy một không thanh toán, trả tiền thuế và hình phạt vào nó, thì tốt, có thể không bị áp đặt bởi thanh tra. Hình phạt trong trường hợp này đang tính trong số tiền của một ba trăm của Ngân hàng Trung ương của Liên bang nga lúc đó tỷ lệ tái cấp vốn nhân với số ngày chậm trễ trong thanh toán, bắt đầu từ ngày tháng bảy. Nếu tuyên bố là đệ, nhưng thuế đã không được trả tiền trước ngày, tiền phạt có thể không được trình bày, và số tiền của việc tăng thuế chỉ tại các chi phí của hình phạt phải trả cho muộn thanh toán. Nếu đó là một món quà của một căn hộ với một tương đối, thuế được tính toán, nhưng không được trả tiền trong khoản được đề cập, và tuyên bố là không đệ, sau đó RA có lý do chính đáng để yêu cầu nộp thuế qua tòa án. Và trong trường hợp này, số tiền thuế cũng được tăng số lượng của tòa án. Trong năm món quà của một căn hộ đã làm tương đối. Thuế của các nhận được thu nhập đã không được thực hiện, vì Ivanov, người đã chấp nhận món quà, không biết rằng các thu nhập nên tuyên bố. Chi phí của một căn hộ trên một chiết xuất từ địa chính là ba triệu rúp. Lựa chọn: giả sử rằng Ivanov vào tháng sáu nộp một tuyên bố và trả tiền thuế thu nhập vào cùng một ngày. Ngoài ra, các kích thước của phạt tăng. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng không phải tất cả mọi người, nhận được một món quà từ người thân của bất kỳ bất động sản, có phải không phải trả tiền thuế. Nó phải được trả lại bởi bất kỳ loại thực hiện trừ phi họ có liên quan chặt chẽ đến các nhà tài trợ. Đó là tốt hơn để ra một tuyên bố và trả tiền thuế thu nhập vào thời gian, vì những số nợ sẽ tăng dần thời gian. Và các cơ quan pháp luật trong những trường hợp này, theo quy định, luôn luôn bên với các RA