Trực tuyến tính: Căn hộ thuế bán hàng ở NgaSau máy tính có thể giúp bạn xác định chính xác số tiền thuế thu bán hàng của căn hộ của bạn: số tiền thuế có thể được giảm xuống nếu bán thuộc sở hữu những bất động sản hơn năm năm (hoặc ba năm trường hợp).

Hoặc như một sự thay thế người nộp thuế là quyền để làm giảm lượng của thuế thu nhập vào số tiền cô ấy dành cho tài sản được.

Mức thuế là mười ba thuế cho người dân và ba mươi cho không cư trú

Bạn trở thành cư dân thuế sau khi ngày sống ở Nga trong năm