Trực tuyến tính: Trách nhiệm của chủ nhân cho lương thanh toán chậm trễ ở NgaNó tính toán số tiền bồi thường, mà chủ nhân phải trả cho những nhân viên cho sự chậm trễ của tiền lương hay tiền theo Liên bang nga Lao động Mã

năm, Theo Luật, chủ nhân có nghĩa vụ phải trả tiền bồi thường với số tiền ít hơn một ba trăm của hiện tại tỷ lệ tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương của Liên bang nga trên chưa thanh toán về thời gian lương cho mỗi ngày chậm trễ từ ngày hôm sau ngày hết hạn thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế